• Добавени продукти за сравнение
    Няма нищо в сравнение...
   • Вашите любими продукти
     Няма нищо в любими...
    • 0898283510
    • Уведомление за поверителност

      

     Уведомление за поверителност

      

     Уважаеми клиенти,

     ние от „ВЕРА ВАЛЕНТИ БГ“ ЕООД сме компания с динамично развитие, ценим Вашето право на неприкосновеност на личния живот и Ви уведомяваме, че Защитата на личните данни на нашите клиенти е важна грижа за нашата компания.
     Ние изготвихме настоящото Уведомление за защита на лични данни (наричано още „Уведомлението“), за да научите по лесен и разбираем начин кои сме ние, какви лични данни събираме за Вас, защо ги събираме и какво правим с тях. Обърнете внимание, че „лични данни“ (наричани в настоящото Уведомление още „данни“ или „Вашите данни“) означава всяка информация или набор от информация, чрез която можем, пряко или непряко, да установим Вашата самоличност, по-специално като се позоваваме на идентификатор, например собствено и фамилно име, имейл адрес, телефонен номер и т.н.

     Кои сме ние?

       „Вера Валенти БГ ЕООД” е на пазара от осем години. Екипът ни е млад и бързо развиващ се.За нас е важно е да предлагаме качествени продукти и услуги на достъпни цени.

      

     Какви Ваши лични данни обработваме?

     В зависимост кой сте (напр. клиент, потребител, доставчик, бизнес партньор и т.н.) и как взаимодействате с нас (напр. по интернет, не чрез интернет, по телефона и т.н.), ние може да обработваме различни данни за Вас.  Може да събираме данни за Вас например когато посещавате или използвате нашите предназначени за потребителите или за клиентите уебсайтове, приложения или канали за социални медии, когато купувате или използвате нашите продукти и/илиуслуги,  предоставяте ни Ваши стоки и услуги, свързвате се с нашите отдели когато участвате в наши бизнес събития, участвате в наши промоции или проучвания или взаимодействате с нас по други начини.

     Личните данни, които обикновено се обработват във връзка със сключване и изпълнение на задължения по договорни отношения, са следните:

     *  Данни за идентификация: име, презиме и фамилия;

     *  Контакти: електронна поща, адрес и телефонен номер;

     * Всяка друга информация, която решите доброволно да споделите с нас – отзиви, мнения, препоръки

     На какво основание обработваме Вашите лични данни?

     За да можем да обработваме Вашите данни, е възможно да се позоваваме на различни правни основания, включително:

     • Вашето съгласие (само когато се изисква или е разрешено съгласно закона).  Ако се позоваваме на Вашето съгласие като правно основание да обработваме Вашите данни, Вие можете да оттеглите съгласието си във всеки момент;
     • необходимост от установяване на договорно отношение с Вас и с цел изпълнение на нашите задължения по силата на договор;
     • необходимостта да спазваме законови задължения и да установим, упражним правата си по, или да се защитим от правни искове;
     • необходимостта да следваме законните си интереси, включително:

     o    за осигуряване защитата на нашите мрежи и информация

     • необходимостта да отговорим на Ваши искания;
     • необходимостта да защитим жизненоважните интереси на всяко лице;
     • всяко друго законово основание, разрешено съгласно законодателството.

      

     За какви цели ще използваме Вашите данни?

      

     Възможно е да използваме Вашите данни по различни законни причини и с различни бизнес цели.     

     Декларираме, че личните данни, които събираме, ще бъдат използвани единствено за следните цели:

     -           Сключване или изпълнение на договори- Продажби, фактуриране, експедиция на продукти или услуги, регистриране в мобилни приложения или уебсайтове,

     -          Спазване на законови задължения - Разкриване на данни пред държавни или надзорни институции, удръжки за данъци и социални осигуровки, задължения за счетоводство и отчетност, одити за проверка спазването на разпоредби, спазване на изискванията при инспекции от държавни органи и други искания от страна на държавни или публични власти, спазване на др. законови процедури

     -          Директен маркетинг -  Насърчаване на контакт с потребителите и/или бизнес клиентите, имейл маркетинг, проучвания на пазара, персонализиране на Вашия опит чрез представянето на продукти и оферти.

      

     Как обезпечаваме вашите лични данни?

     За да защитим Вашите данни ще вземем необходимите мерки в съответствие с действащите разпоредби и закони за защита и сигурност на личните данни. Ще изискваме от нашите доставчици на услуги да прилагат необходимите мерки за защита и сигурност на Вашите данни. В зависимост от актуалността, разходите за прилагане и естеството на данните, които следва да бъдат защитени, ние сме внедрили технически и организационни мерки, за да предотвратим рискове като унищожаване, загуба, изменение, неразрешено оповестяване или достъп до Вашите данни.

     С кого можем да споделяме Вашите лични данни?

     „Вера Валенти БГ“ ЕООД зачита и пази поверителността на Вашите лични данни. При спазване на законовите изисквания е възможно фирмата да разкрие Ваши лични данни на следните лица:

     -          Доставчици на услуги: както много други бизнеси, възможно е да възлагаме определени дейности по обработка на определени данни на доверени трети лица-доставчици на услуги, които да извършват функции и да ни предоставят услуги, като например  консултанти, или доставчици на транспортни услуги;

     -          Бизнес партньори: възможно е да споделяме Ваши данни с доверени бизнес партньори, така че те да могат да Ви предоставят услугите, които поискате;

     -          Публични и държавни органи: когато се изисква по закон или ако е необходимо, за да защитим своите права;

     -          Професионални консултанти и други: възможно е да споделяме Ваши данни с други лица, включително професионални консултанти, като например банки, застрахователни компании, одитори, адвокати, счетоводители, други професионални консултанти.

     -          Други лица във връзка с корпоративни сделки: понякога е възможно също така периодично да споделяме Ваши данни в хода на корпоративни сделки, като например по време на продажба на бизнес или част от бизнес на друга компания или  преструктуриране, сливане, съвместно предприятие или друго разпореждане с наш бизнес, наши активи или акции (включително във връзка с производство по несъстоятелност или подобно производство).

      

     За какъв срок съхраняваме Вашите лични данни?

     Ние съхраняваме Вашите данни толкова време, колкото е необходимо за постигане на целите, за които са събрани .Моля, обърнете внимание, че в определени случаи по закон може да се изисква или да се разрешава по-продължително съхранение. Използваните критерии за определяне на сроковете за съхранение включват:

     • За колко време са необходими данните Ви, така че да Ви предоставяме продуктите и услугите си или да осъществяваме нашата дейност?

     -          Съгласно Закона за счетоводството, срок на съхранение на счетоводни документи /фактури/ е 10 години

     • Имате ли създаден профил при нас? В такъв случай ние ще съхраняваме данните Ви докато Вашият профил е активен или докато е необходимо, за да Ви предоставяме услугите.
     • Имаме ли законово, договорно или подобно задължение да съхраняваме  Вашите данни? Примерите могат да включват закони за задължително съхраняване на данни в съответната юрисдикция, нареждания от държавни органи за запазване на данни, свързани с разследване, или данни, които трябва да се съхраняват за целите на съдебни спорове.

      

      

      

      

     Какви са вашите права?

     Ние се стремим да Ви предоставим достъп до Вашите данни. Обикновено можете сами да контролирате Вашите данни (например като влезете във Вашия профил) и да ги актуализирате, променяте или, ако това е възможно по закон, да ги изтривате. В такъв случай силно Ви насърчаваме да поемете контрол над Вашите данни.

     Във връзка с Вашите лични данни, имате следните права (някои от тях може да зависят от допълнителни условия, определени в законодателството):

     1. Право на достъп до личните данни, свързани с вас – можете да поискате по-подробна информация за това как използваме данните Ви и копие от информацията за Вас, която съхраняваме

     2. Правото да поискате коригиране на неточните личните данни, свързани с Вас

     3. Право да поискате ограничаване на обработването на личните данни, свързани с вас – в случаите, когато има жалба, която е в процес на разглеждане

     4. Право да възразите срещу обработването на личните ви данни – когато то се основава на легитимен интерес на работодателя, освен ако са налице убедителни законови основания за обработването или то е нужно по повод правни претенции.

     5. Правото да поискате изтриване на личните данни свързани с вас („правото да бъдеш забравен“) – в случаите, когато няма законно основание да продължим да ги съхраняваме при наличието на някое от следните основания:

     • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани;
     • когато сте оттеглили своето съгласие;
     • когато сте възразили срещу обработването,
     • когато обработването е незаконосъобразно;
     • когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на EС или на държава членка, което се прилага спрямо нас като администратор на лични данни;
     • когато личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

     6. Правото да получите личните данни, които сте ни предоставили и които ви засягат, и да ги използвате отново като ги прехвърлите на друг администратор („право на преносимост“)

     7. Право да подадете жалба до компетентния надзорен орган или до съда, в случай че са нарушени правата Ви или сте пострадали от незаконосъобразно обработване на личните ви данни (надзорният орган по защита на личните данни в България е Комисията за защита на личните данни, с адрес бул. „Цветан Лазаров“ № 2, гр. София, п. код 1592).

     8.Когато обработването се основава на дадено от Вас съгласие, имате право да оттеглите съгласието си за обработване на личните ви данни по всяко време, без това да засяга законосъобразността на обработването въз основа на съгласието ви преди то да бъде оттеглено.

      

     Контакти при въпроси:

     „ВЕРА ВАЛЕНТИ БГ“ ЕООД

     e-mail: veravalenti@abv.bg

      

      

   • Newsletter